اخبار اجتماعی » 70هزار نفر قبل از ورود به زندان عفو شدند